نرم افزار تلفن گویا


آنالیز خطوط: یکی از مهمترین موارد در سیستمهای مقیاس بالا بررسی وضعیت خطوط می باشد که در نسخه های جدید نرم افزار این قابلیت افزوده شده است.بطوریکه با تنظیم ساعت روزانه کلیه خطوط متصل به سیستم (از نظر قطعی و وصلی) بررسی شده و وضعیت آنها در بانک اطلاعاتی جهت گزارش گیری ذخیره می گردد.