نرم افزار تلفن گویا


امکان پشتبان گیری خودکار از بانکهای اطلاعاتی نرم افزار :در نسخه جدید نرم افزار امکان تنظیم ساعت خاص برای پشتیبان گیری روزانه از بانک اطلاعاتی افزوده شده است. بطوریکه پس از فعال شدن عملیات پشتیبان گیری، سیستم برای چند لحظه غیر فعال شده و فایلهای مورد نظر در محل دیگری از کامپیوتر یا شبکه محلی کپی خواهند شد.