نرم افزار تلفن گویا


کنفرانس 3 نفره :با استفاده از این قابلیت امکان برقراری کنفرانس سه نفره تلفنی وجود دارد. همچنین در مواردی که نیاز است تماس متصل شده به یک داخلی را به خط شهری یا موبایل دیگری وصل کنیم با استفاده از این قابلیت امکان پذیر می باشد.